Erelonen & voorwaarden - privacy - witwaspreventie

Erelonen

De advocaat heeft het recht om zijn of haar ereloon te bepalen. Art. 446 ter Ger.W. bepaalt dat het ereloon met bescheidenheid en billijke gelijkmatigheid moet begroot worden.

Het kantoor kiest ervoor om in principe een vergoeding per tijdseenheid aan te rekenen.

Het ereloon kan verminderd worden in functie van de draagkracht van de cliënt, of vermeerderd worden in functie van het belang en de aard van de zaak, de graad van specialisme die de zaak vereist, de ervaring van de advocaat, het dringend karakter en het bereikte resultaat. Bij een succesvolle procedure kan een bijkomend ereloon of succesfee aangerekend worden.

Afwijkende overeenkomsten zijn mogelijk, waarbij het ereloon berekend wordt naargelang de waarde van de zaak of forfaitair naar de aard van de zaak. Afwijkende overeenkomsten zullen steeds door geschriften bewezen worden.

Er worden provisies gevraagd, behoudens andersluidende afspraak. Bij de afsluiting van het dossier worden de provisies verrekend met de eindstaat.

 

Kosten

Naast het ereloon worden ook kosten aangerekend.

Algemene kosten zijn kosten die verband houden met de organisatie van het kantoor zelf, de inrichting, de huur, het onderhoud van de lokalen, communicatiemiddelen, aansluiting, abonnementen, software en hardware.

Hiervoor wordt een procent van het ereloon aangerekend. Thans bedraagt dit 10%.

Naast deze vaste kantoorkosten zijn er ook variabele kantoorkosten zoals verplaatsingskosten, briefwisseling en dactylografie, fotokopies.

Verplaatsingen worden actueel aangerekend aan €0,50/km. Brieven en dactylografie aan €11/stuk.

De specifieke uitgaven zoals gerechtsdeurwaarderskosten en gerechtskosten, worden afzonderlijk aangerekend.

Alle tarieven die vermeld zijn, zijn exclusief BTW. De advocaat is verplicht om 21% BTW aan te rekenen.

 

Rechtsplegingsvergoeding

Krachtens art. 1017 e.v. Ger.W. kan de rechtbank de in het ongelijk gestelde partij veroordelen tot de kosten van de procedure. Hierin is de rechtsplegingsvergoeding begrepen die toekomt aan de partij die in het gelijk wordt gesteld. De rechtsplegingsvergoeding die desgevallend wordt toegekend, helpt het ereloon en de kosten van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij te dekken.

 

Algemene voorwaarden

  1. De ondertekenaar van de briefwisseling en de procedurestukken is de dominis litis. De maatschap is verantwoordelijk  voor het dossier.
  2. De wet van 2 augustus 2002 op de bestrijding van de betaalachterstand in handelszaken is van toepassing op alle opdrachten die aan de advocaten worden toevertrouwd.
  3. Betalingen die bestemd zijn voor de cliënt en voor de tegenpartij, moeten steeds op de derdenrekening gebeuren. Deze derdenrekening staat onder toezicht van de Stafhouder.
  4. De aansprakelijkheid van de advocaat is beperkt tot de bedragen die door de verzekeraar worden gedekt. De verzekering beroepsaansprakelijkheid is afgesloten via een collectieve polis, waarvan alle gegevens beschikbaar zijn bij de Orde van Advocaten, Opgeëistenlaan 401-P, 9000 Gent, 09.2345620, secretariaat@baliegent.be. De tussenkomst is beperkt tot € 2.500.000 per schadegeval.
  5. Privacy: de door U verstrekte gegevens worden bewaard met het oog op de dienstverlening en worden niet aan derden meegedeeld. U kan deze informatie controleren, wijzigen of verwijderen door eenvoudige aanvraag op advocaten@cddadvocaten.be
  6. De advocaat kan steeds zijn opracht beëindigen bij vertrouwensbreuk, maar ziet toe dat dit niet ontijdig gebeurt.
  7. Voor alle geschillen zijn de Rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen of het ressort Gent bevoegd. Consumenten kunnen zich richten tot www.ligeca.be, de ombudsdienst consumenten/advocaten per mail aan oca@ligeca.be, per brief aan Ombudsdienst Ligeca, Staatsbladsstraat 8, 1000 Brussel of per fax: 02 307 72 21.

 

Witwaspreventiewet

Aan de advocaten wordt door de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, zoals gewijzigd door de wet van 12 januari 2004 en de wet van 8 januari 2010, en door het reglement OVB van 21 december 2011 genomen in toepassing van art. 38 en 39 van deze wet, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30 december 2011, verplichtingen opgelegd.

Onder deze verplichtingen vallen de identificatieplicht, de waakzaamheidsplicht en een meldingsplicht bij vermoeden van witwassen of financiering van terrorisme.

Een gebeurlijke melding gebeurt steeds aan de Stafhouder, en zonder dat de advocaat gerechtigd is zijn cliënt hierover te informeren. In bepaalde omstandigheden dient de advocaat zich als raadsman uit het dossier terug te trekken. Hij of zij dient zich hieromtrent niet te verantwoorden tegenover de cliënt.

 

Privacy Statement

Als advocaten beschouwen wij de privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens als een prioritaire zorg. Wij dienen evenwel een aantal persoonlijke gegevens te kennen en te verwerken. Deze worden verwerkt via de advocatensoftware Themis, het boekhoudprogramma Octopus en bij betalingen via Isabel of de betaalsoftware van diverse banken. Deze gegevens worden enkel gebruikt in het kader van de opdrachten die ons worden toevertrouwd en worden niet doorgegeven voor commerciële doeleinden. Wij verwerken deze gegevens conform de toepasselijke wettelijke bepalingen om u beter te kunnen bijstaan. U kan steeds ons kantoor bevragen omtrent uw persoonlijke gegevens, u kan deze corrigeren of ons vragen, na verloop van de archiveringstijd van deze gegevens vijf jaar na beëindiging van het dossier, deze gegevens te verwijderen. U kan dit doen door een mail te versturen met vraag naar leesbevestiging naar: info@cauwevuyge.be, met vermelding als onderwerp: "GDPR-mijn gegevens"

De maatschap Cauwe Vuyge advocaten is verantwoordelijk voor de bescherming van uw peroonlijke gegevens. Deze website wordt beheerd door Cauwe Vuyge advocaten.